• Biến chứng do cắm Implant không đúng vị trí
    • Biến chứng do cắm Implant không đúng vị trí

    • Khi cắm ghép Implant không chính xác sẽ khiến cho lực nhai không được phân bố đều, dẫn tới tình trạng răng implant thực hiện được tốt chức chức năng ăn nhai hoặc khiến cho lực nhai tập chung quá nhiều vào implant.