• Miếng trám răng Amalgam
    • Miếng trám răng Amalgam

    • Miếng trám răng Amalgam là vật liệu trám răng tương đối cứng và thường được sử dụng trám cho các răng ở trong hàm, không dùng cho các răng của vì không thẩm mỹ