Hoạt động của trung tâm nha khoa Đăng Lưu

Giới thiệu các hoạt động sự kiện của trung tâm nha khoa Đăng Lưu trong những năm hình thành và phát triển.